Job title: Head of Pediatric Nurse (แผนกเด็ก)
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Hospital/Clinic
Expertise: Others
Salary type: Annual
Salary: Negotiable
Location: Bangkok, TH
Job published: 2020-09-11
Job ID: 89202
Contact name: Chanunchida Thinkamut, Tisana Kiettinai, Warisara Prajamtee
Phone number: 02 716 0000

Job Description

Our client is a medical provider.

รายละเอียดงาน:

 • จัดทำแผนงานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายขององค์กร
 • กำหนดกระบวนการ และวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน กฎหมาย และจริยธรรมของวิชาชีพ
 • ควบคุม กำกับ ติดตามให้คำปรึกษา ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
 • ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามที่องค์กรกำหนด
 • ส่งเสริมให้พนักงานในแผนกมีวัฒนธรรมความปลอดภัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การสนับสนุนและการเฝ้าติดตามความปลอดภัยในหน่วยงาน
 • จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานให้สอดคล้องกับปัญหาของหน่วยงานและนโยบายองค์กร
 • มีส่วนร่วมในการทบทวน คัดเลือก และติดตามการประเมินผลงานของผู้รับสัญญาจ้าง
 • ส่งเสริมให้พยาบาลมีการใช้ทักษะเชิงวิชาชีพมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย (กระบวนการพยาบาล, การตัดสินใจทางคลินิก, การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์, การคาดการณ์ล่วงหน้า, การบันทึกทางการพยาบาล, การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์)
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด
 • จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมแก่บุคลากรทุกคนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแผนกหรืองานบริการที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมินผลเกี่ยวกับสมรรถนะและการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • ทำหน้าที่เป็นพยาบาลพี่เลี้ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลฝึกงาน
 • เข้าร่วมประชุม/ทบทวน และรายงานผลการดำเนินงานของแผนกต่อผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการสายงาน และขององค์กรตามรอบที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทางการพยาบาล
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์การทำงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพ, มนุษยสัมพันธ์, ทักษะในการสื่อสารประสานงานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ