Job title: Company Secretary
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Catering/Restaurant
Expertise: Administration Legal/ Compliance Others
Salary type: Monthly
Salary from: THB ฿70,000.00
Salary to: THB ฿80,000.00
Location: Sathorn, Bangkok
Job published: 2020-01-27
Job ID: 84093

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
  • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
  • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสำรของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบ การเงินรายไตรมาสของบริษัท
  • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
  • ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
  • ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท
  • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ:

  • เงินเดือน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน กฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท 5 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท