Job title: Company Secretary
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Catering/Restaurant
Expertise: Administration Legal/ Compliance Others
Salary type: Monthly
Salary from: THB ฿70,000.00
Salary to: THB ฿80,000.00
Location: Sathorn, Bangkok
Job published: 2020-01-27
Job ID: 84093
Contact name: Jirapan Srichai, Photnicha Suttilaoor
Phone number: 02-716-0000 ext. 262

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสำรของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบ การเงินรายไตรมาสของบริษัท
 • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท
 • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ:

 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน กฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท