Job title: Production Engineer
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Home Decoration/Furniture
Salary type: Monthly
Salary from: THB ฿20,000.00
Salary to: THB ฿30,000.00
Location: Samut Sakorn
Job published: 2020-01-14
Job ID: 83714
Contact name: Narumon Soponpong, Jirapan Srichai, Tanpisa Tomuan
Phone number: 027160000

Job Description

ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 •  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการผลิต
 • จัดทำรายงาน
 •  วิเคราะห์ข้อมูลพื่อปรับปรุงด้านการผลิต.
 •  หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 20-35 ปีวุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมเสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิต
 • มีภาวะผู้กสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้กระตือรือร้านและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • ละเอียดรอบคอบมีระเบียบวินัย. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพันชาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้